Ochrona danych osobistych

-

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych RALFERA s.r.o.
(dostawcą na stronie www.pracawcentrumhandlowym.pl)


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1       Dostawcą danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.pracawcentrumhandlowym.pl jest spółka, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Ralfera s.r.o., adres siedziby: Olšanská 54/3, 130 00 Praga 3, Republika Czeska, NIP: CZ02893282, REGON 02893282, wpisanej do Rejestru Handlowego, dział C, pozycja numer 225072, prowadzona przez Sąd Miejski w Pradze, adres poczty elektronicznej ludus@ludusczech.cz, dalej „Ralfera”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

1.2       Dane osobowe zbierane przez Ralferę za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. DEFINICJA PODMIOTU I TERMINÓW

2.1       Zasady przetwarzania danych osobowych zostały przyjęte przez firmę RALFERA s.r.o., IČ: 02893282, z siedzibą Olšanská 54/3, Praga 3, 130 00 Praga 3, Republika Czeska, wpisaną do Rejestru Handlowego, dział  C, pozycja numer 225072, prowadzony przez Sąd Miejski w Pradze (zwany dalej „RALFERA”).

2.2       Regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich użytkowników www.pracawcentrumhandlowym.pl (dalej „użytkownik”) oraz dalszych osób kontaktowych klientów (dalej „klient”).

2.3       RALFERA pełni rolę administratora i podmiotu przetwarzającego w przetwarzaniu danych osobowych.

2.4       RALFERA jest administratorem w przypadku danych osobowych, które klient podaje przy tworzeniu i zarządzaniu podmiotem.

2.5       W pozostałych przypadkach, gdy przekazuje dane osobowe klientowi za pośrednictwem RALFERY w odpowiedzi na jego ofertę pracy, administratorem jest bezpośrednio klient. W ten sposób RALFERA pełni rolę podmiotu przetwarzającego, który zbiera i dalej przetwarza te dane dla klienta.

2.6       Dane osobowe to wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub przez odniesienie do co najmniej jednego elementu specyficznego dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, psychicznego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego tej osoby fizycznej.

2.7       Osoba, której dane dotyczą, to osoba, której dotyczą dane osobowe.

2.8       Przetwarzanie danych osobowych to wykonywanie operacji lub zestawu operacji na danych osobowych, w szczególności ich pozyskiwanie, gromadzenie, rozpowszechnianie, utrwalanie, organizowanie, przetwarzanie lub modyfikacja, wyszukiwanie, przeglądanie, porządkowanie, łączenie, przekazywanie, wykorzystywanie, przechowywanie, blokowanie, niszczenie, udostępnianie lub publikowanie.

2.9       Podanie danych osobowych to przekazanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu, który je dalej przetwarza.

2.10     Udostępnienie danych osobowych to przekazanie danych osobowych lub umożliwienie dostępu do nich odbiorcy, który ich dalej nie przetwarza.

2.11     Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest dobrowolnym wyrażeniem wyraźnej i zrozumiałej woli, poprzez którą osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na podstawie dostarczonych informacji.

3. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

3.1       RALFERA przetwarza głównie dane, które użytkownik podaje podczas komunikacji z klientem (partnerem biznesowym) w odpowiedzi na ofertę pracy. Niektóre dane osobowe są niezbędne do zainicjowania komunikacji (imię i nazwisko oraz adres e-mail) i służą do podstawowej identyfikacji użytkownika. W przypadku dalszego wykorzystania można podać dane szczegółowe dotyczące historii zatrudnienia i wykształcenia lub inne dane zwykle zawarte w CV, takie jak zdjęcie.

3.2       RALFERA dalej przetwarza dane, które użytkownik przekazuje, odpowiadając na oferty pracy. Niektóre dane (imię i nazwisko, adres e-mail) są obowiązkowe głównie ze względu na możliwość uzyskania informacji zwrotnej. Opcjonalnie można wprowadzić dodatkowe dane.

3.3       Używamy plików cookies w celu podniesienia poziomu jakości świadczonych usług. Pliki cookie to małe pliki, które witryna internetowa przechowuje na dysku twardym użytkownika. Nasza strona internetowa może również zawierać pliki cookie podmiotów zewnętrznych, które służą do zbierania statystyk dotyczących ruchu i zachowania odwiedzających. W ustawieniach przeglądarki użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies, jednak ta opcja wpłynie na poprawne wyświetlanie się strony. W naszych produktach korzystamy z następujących usług stron trzecich w celu pozyskania i pomiaru skuteczności wyświetlania reklam: Google Adwords, Facebook i Adform.

3.4       Na oferty pracy mogą odpowiadać tylko osoby, które ukończyły 15 lat.

3.5       RALFERA nie wymaga danych osobowych, które nie są do tego celu wymagane, takich jak numer ubezpieczenia ZUS czy numer dowodu osobistego.

3.6       RALFERA zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich danych, powiadomień lub informacji, które są całkowicie lub częściowo niedokładne, pozbawione znaczenia lub nierealne. RALFERA ma również prawo do usuwania lub blokowania danych, poglądów politycznych lub innych, wulgaryzmów itp., Które jego zdaniem mogą naruszać przepisy lub ogólnie obowiązujące zasady moralne. RALFERA nie jest zobowiązana do informowania Użytkownika o decyzji o zablokowaniu lub usunięciu jakichkolwiek danych.

4. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

4.1.      RALFERA zawsze wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Jeżeli RALFERA działa jako podmiot przetwarzający dane osobowe klientów, nie może bez zgody rozszerzyć celu, w jakim dane osobowe są dostarczane, chyba że RALFERA musi przestrzegać przepisów prawa.

4.2.      Podczas tworzenia i zarządzania profilem klienta.

4.3.      Przy wyposażaniu odpowiedź na ofertę pracy.

4.4.      Podczas wysyłania ofert.

W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonego zainteresowania opublikowanym przez klienta stanowiskiem pracy.

4.5.      Wysyłając oferty i aktualności.

W takim przypadku przetwarzanie obejmuje Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Przetwarzanie następuje dopiero po wyrażeniu przez Ciebie dobrowolnej zgody. Zgoda udzielona w odpowiedzi na opublikowaną ofertę pracy obejmuje również Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez skierowanego klienta, który zachowa dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji.

5.WYCOFANIE ZGODY

5.1       Ogłoszenia biznesowe.

Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, klikając w odpowiedni link znajdujący się na dole każdej wiadomości handlowej lub korzystając z danych kontaktowych podanych w tym dokumencie.

5.2       Ciasteczka

Zmień ustawienia poprzez kliknięcie w link „Cookies” u dołu strony lub zmień ustawienia bezpośrednio w przeglądarce.

5.3       Informacje osobiste.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych od RALFERY. Wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielone RALFERZE są odwołalne. Wyślij zapytanie na adres e-mail: ludus@ludusczech.cz.

6. OSOBY MAJĄCE DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

6.1       RALFERA przestrzega środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych wymaganych przez prawo. Przetwarzanie danych osobowych jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). RALFERA stosuje mechanizmy bezpieczeństwa i kontroli zapewniające ochronę danych na poziomie odpowiadającym wrażliwości poszczególnych danych osobowych.

6.2       Ustawienia kontroli dostępu użytkowników, uprawnienia i system zarządzania rolami zapewniają ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem. Wszystkie osoby, które spotykają się z danymi osobowymi w ramach wykonywania pracy lub obowiązków wynikających z umowy, są zobowiązane do zachowania poufności zgodnie z prawem lub umową.

6.3       Na żądanie RALFERA jest zobowiązana do przekazania Państwa danych osobowych również organom państwowym (np. Policji, organom państwowym w ramach przeprowadzania kontroli, jeśli to konieczne).

6.4       Dane osobowe są przetwarzane przez RALFERA i klientów tak długo, jak długo są one przetwarzane w związku z odpowiedziami na ich oferty pracy.

6.5       RALFERA zastrzega sobie prawo do wykorzystywania do przetwarzania danych osobowych tzw. edytor. Podmioty te mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celach i w sposób wskazany przez RALFERĘ. RALFERA jako przetwórca wykorzystuje:

Google LLC
Facebook Ireland Ltd. (narzędzia marketingu online);
LUDUS CZECH s.r.o., globalny administrator techniczny platformy „jobsatmall”
ewentualnie inne podmioty.

7. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE

7.1       RALFERA przetwarza dane osobowe zarejestrowanych klientów przez okres ważności ich rejestracji. Dane dotyczące przedstawicieli klienta są przetwarzane przez cały czas trwania relacji biznesowej.

7.2       Dane osobowe wykorzystywane na potrzeby przetwarzania i obsługi oferty pracy oraz późniejszej procedury rekrutacji są przechowywane do czasu zajęcia odpowiedniego stanowiska. Okres ten może jednak być dłuższy niż okres publikacji oferty pracy klienta zamieszczonej w serwisie. W przypadku wyrażenia zgody dane osobowe mogą być przechowywane w bazie danych klienta w przypadku otwarcia podobnej oferty pracy przez okres 2 lat.

7.3       Dane pozyskane w celach marketingowych przetwarzane są przez cały czas trwania Twojej zgody.

8, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

8.1       Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.2       Podstawy prawne żądania użytkownika:

 • Dostęp do danych – art. 15 RODO
 • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 • Sprzeciw – art. 21 RODO
 • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

8.3       W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: ludus@ludusczech.cz.


9. DEFINICJA RELACJI MIĘDZY ADMINISTRATOREM A PRZETWARZAJĄCYM

9.1       RALFERA, klienci i inne osoby trzecie, które częściowo przetwarzają dane osobowe na rzecz RALFERA, pełnią rolę administratorów i podmiotów przetwarzających w zależności od tego, kto określa cel i sposób przetwarzania. Relacje między administratorami a podmiotami przetwarzającymi są regulowane przez te zasady, a także przez obowiązujące prawo. Osoby przetwarzające dane osobowe w roli podmiotu przetwarzającego są zobowiązane do tego tylko zgodnie z poleceniami administratora.

9.2       Klienci mogą przekazywać RALFERZE tylko te dane osobowe, dla których przetwarzanie i udostępnianie mają podstawę prawną. Klient odpowiada za wywiązanie się z tego obowiązku i aktualność wszystkich podanych danych. Klienci mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji określonego celu, chyba że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

9.3       RALFERA, klienci lub inne osoby trzecie zobowiązani są w szczególności do:

 • zgłaszania wszelkich faktów, które mogą mieć wpływ na prawidłowe przetwarzanie danych osobowych;
 • zapewnienie współpracy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w tym zgłaszania i powiadamiania o ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa;
 • udzielania sobie wzajemnej pomocy w wypełnianiu obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których dane osobowe są przetwarzane oraz w wykonywaniu praw przysługujących im na mocy niniejszego regulaminu;
 • przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

9.4       Podmioty przetwarzające korzystające z RALFERA mogą zaangażować inny podmiot przetwarzający w przetwarzanie danych osobowych tylko za uprzednią pisemną zgodą RALFERA.

9.5      RALFERA, klient lub inne osoby trzecie są zawsze odpowiedzialni za swoich pracowników, którzy mają kontakt z danymi osobowymi i zobowiązują się do zachowania poufności danych osobowych, których się dowiedzą, nawet po ich przetworzeniu.

9.6       Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych na podstawie którejkolwiek z podstaw prawnych RALFER, klient lub inne osoby trzecie zniszczą dane osobowe, w tym wszystkie ich kopie.

9.7       RALFERA, klient lub inne osoby trzecie są zobowiązane do zapewnienia wzajemnej współpracy. W razie potrzeby przetwórcy korzystający z RALFERA są zobowiązani do umożliwienia audytów lub inspekcji przeprowadzanych bezpośrednio przez RALFERA lub przez niezależnych audytorów oraz do pełnej współpracy podczas tych audytów.

10. INFORMACJE KONTAKTOWE

10.1     Pytania, uwagi lub powiadomienia dotyczące przetwarzania danych osobowych możesz kierować do RALFERA s.r.o. e-mailem na adres ludus@ludusczech.cz

10.2     Jeżeli administratorem danych osobowych jest klient, osoba, której dane dotyczą (wnioskodawca) może skontaktować się bezpośrednio z klientem. Jeśli wnioskodawca nie zna kontaktu do klienta, kontakt ten zapewni RALFERA.

10.3    Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych w RALFERA s.r.o. jest Jan Řechtáček, ludus@ludusczech.cz, +420 777 714 604.

10.4    Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Czeskiej.

11. WAŻNOŚĆ

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. RALFERA jest uprawniona do zmiany treści Dokumentu w sposób nienaruszający przepisów prawa.

RALFERA s.r.o.

 

Privacy policy